Právní upozornění a zřeknutí se odpovědnosti

Vlastnictví stránek

Tato internetová stránka je domovskou stránkou společnosti AVK Holding A / S, DK-8464 Galten, DÁNSKO - CVR 44782510 (registrační číslo společnosti) a byla vytvořena v souladu s dánskými zákony.

Použití

Tato webová stránka je míněna jako úvod do aktivit společnosti AVK Holding A / S, jejích dceřiných společností a přidružených společností. Před použitím této webové stránky si prosím přečtěte toto odmítnutí odpovědnosti a zásady ochrany osobních údajů. Používáním tohoto webu přijímáte podmínky uvedené níže a souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Obsah

AVK Holding A / S se snaží tuto webovou stránku průběžně aktualizovat. Zříkáme se však veškeré odpovědnosti, která může vyplynout z chyb nebo opomenutí nebo nedostupnosti webových stránek, a můžeme přestat distribuovat stránky bez předchozího upozornění. Informace na tomto webu jsou určeny pouze pro obecnou orientaci.

Odpovědnost

Vaše používání a procházení na tomto webu je na vaše vlastní riziko. AVK Holding A / S nezaručuje, že software používaný pro tento web a informace, on-line aplikace nebo jakékoli jiné služby poskytované prostřednictvím tohoto webu jsou bezchybné, nebo že jejich používání bude nepřerušené. Snažíme se udržovat aktuální ochranu před počítačovými viry atd. A odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli útoky hackerů, virů atd.

Zřeknutí se odpovědnosti

OBSAH ZVEŘEJNĚNÝ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE". SPOLEČNOST AVK GROUP A.S. SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK SOUVISEJÍCÍCH S UVEDENÝM OBSAHEM, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PŘESNOSTI, STAVU, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST AVK GROUP A.S. ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU K JAKÉMUKOLI OBSAHU NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JEHO POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ VIRŮ, BEZ OHLEDU NA PŘESNOST NEBO ÚPLNOST TAKOVÉHO OBSAHU.

Odkazy

Společnost AVK Holding A / S není odpovědná za obsah nebo spolehlivost jakýchkoli webových stránek, na které odkazuje její web, a nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vyplývající z důvěry v takové webové stránky. Odkazy na informace třetích stran by neměly být považovány za potvrzení jakéhokoli druhu. Nemůžeme zaručit, že tyto odkazy budou fungovat po celou dobu, a nemáme žádnou kontrolu nad dostupností odkazovaných stránek.

Komentáře

Veškeré komentáře zaslané společnosti AVK Holding A / S týkající se tohoto webu se stávají majetkem AVK Holding A / S a mohou být použity bez omezení. Přijaté komentáře nebudou považovány za důvěrné.

Elektronická pošta

Všechny zprávy elektronické pošty zasílané společností AVK Holding A / S a všechny soubory s nimi přenášené (dále jen „přenos“) jsou důvěrné a jsou určeny výhradně pro adresáty a mohou být legálně privilegované a / nebo důvěrné. Pokud nejste zamýšleným příjemcem přenosu, nesmíte jej používat, zveřejňovat, kopírovat, distribuovat nebo uchovávat ani jeho části. Pokud jste obdrželi přenos omylem, neprodleně informujte odesílatele a odstraňte všechny kopie z vašeho počítačového systému.

AVK Holding A / S neposkytuje žádnou záruku za přesnost nebo úplnost přenosu a nepřijímá žádnou odpovědnost za změny provedené poté, co odesílatel odeslal přenos. Jakýkoli názor vyjádřený v přenosu může být pro autora osobní, nemusí nutně odrážet názor AVK Holding A / S a může být změněn bez předchozího upozornění.

Ochrana heslem

Některé stránky www.avkvalves.com a přidružené weby mohou být chráněny heslem. AVK Holding A / S si vyhrazuje právo odmítnout registraci jakémukoli uživateli. AVK Holding A / S si zejména vyhrazuje právo určit určité webové stránky, které byly dříve volně přístupné, podléhající registraci. AVK Holding A / S je oprávněna kdykoli a bez udání důvodu odepřít uživateli právo přístupu do oblasti chráněné heslem blokováním jeho uživatelských údajů (jak je definováno níže), zejména pokud uživatel:

  • používá falešné údaje za účelem registrace; 
  • porušuje jakékoli příslušné zákony týkající se přístupu na web AVK Holding A / S nebo jeho používání; nebo
  • nepoužívali web delší dobu.

Registrace

Pro registraci musí uživatel poskytnout přesné informace. Uživatel zajistí, aby uživatelská data nebyla přístupná třetím stranám a odpovídá za všechny transakce a další činnosti prováděné na základě jeho uživatelských dat. Na konci každé online relace se uživatel odhlásí z webů chráněných heslem. Pokud a v rozsahu, v němž si uživatel uvědomí, že třetí strany zneužívají jeho uživatelská data, musí o tom uživatele bez zbytečného odkladu písemně, popřípadě e-mailem, informovat AVK Holding A / S.

Uživatel může kdykoli písemně požádat o ukončení své registrace za předpokladu, že vymazání nebude narušovat řádné plnění smluvních vztahů. V takovém případě AVK Holding A / S odstraní všechna uživatelská data a další uložená osobně identifikovatelná data uživatele, jakmile tyto údaje již nebudou potřeba.

Aktualizace

AVK Holding A / S si vyhrazuje jednostranné právo kdykoli aktualizovat, upravovat, měnit a měnit své právní upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti a zásady ochrany osobních údajů. Všechny tyto aktualizace, úpravy, změny a úpravy jsou závazné pro všechny uživatele a prohlížeče tohoto webu a budou zveřejněny zde.

Volba práva a místa konání

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti a právní upozornění se řídí dánským právem bez ohledu na jeho kolizní normy. Veškeré spory vyplývající z nebo v souvislosti s tímto právním oznámením a zřeknutím se odpovědnosti a zásadami ochrany osobních údajů, které nelze vyřešit smírně, budou rozhodovány dánskými soudy.

Práva k duševnímu vlastnictví

Všechny materiály na tomto webu podléhají autorským právům, ochranným známkám a dalším právům na ochranu duševního vlastnictví podle národních a mezinárodních zákonů. Názvy, značky a loga na tomto webu jsou chráněnými ochrannými známkami nebo obchodními názvy. Nic obsažené na webových stránkách by nemělo být vykládáno tak, že uděluje jakoukoli licenci nebo právo používat jakoukoli ochrannou známku zobrazenou na tomto webu bez předchozího písemného souhlasu AVK Holding A / S. Můžete si stáhnout materiál zobrazený na tomto webu pouze pro nekomerční a osobní použití a za předpokladu, že budete respektovat a neporušovat veškerá upozornění na autorská práva, ochranné známky a další vlastnická práva. Nesmíte reprodukovat, kopírovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo jakýmkoli způsobem distribuovat obsah této webové stránky, včetně textu, obrázků, zvuku a videa pro veřejné nebo komerční použití nebo komunikaci,