Zásady ochrany osobních údajů (dále jen zásady o soukromí)

v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016(GDPR). Version 1.0: May 25, 2018

Tyto zásady o soukromí popisují, jak společnost AVK VOD-KA a.s. se sídlem Labská 233/11, 41201 Litoměřice IČ:27343367 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1877 (dále jen „my, náš nebo nás“) zpracovává osobní údaje.

Respektujeme vaše soukromí. Ať již jste stávajícím zákazníkem nebo si jen prohlížíte naše stránky, chceme vám zajistit pohodlí pomocí našich zásad o soukromí a bezpečnostních opatření, jež podnikáme pro ochranu vašich osobních údajů.

Z toho důvodu jsme zavedli vysoký standard ochrany údajů. Poskytnete-li nám osobní údaje nebo získáme-li vaše osobní údaje z jiných zdrojů, budeme s nimi nakládat v souladu s těmito zásadami. Doporučujeme vám přečíst si tyto zásady o soukromí celé.
 

Všeobecné principy pro zpracování osobních údajů

Abychom zajistili, že budou vaše osobní údaje zpracovány správně a s vhodnou úrovní ochrany údajů, přijali jsme následující principy zpracování:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány legálně, poctivě a transparentním způsobem.
 • Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro uvedené, výslovné a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem neslučitelným s danými účely.
 • Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nutné ve vztahu k účelům, pro něž jsou zpracovávány.
 • Osobní údaje musí být přesné a dle nutnosti aktualizované, přičemž nepřesné nebo neúplné osobní údaje budou opraveny nebo vymazány nebo bude pozastaveno jejich další zpracování.
 • Osobní údaje nesmí být uchovávány ve formě, jež umožňuje identifikaci subjektů údajů po delší dobu, než je nutné pro účely, pro něž byly údaje získány nebo pro něž jsou dále zpracovávány.
 • Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, jenž zajišťuje vhodné zabezpečení osobních údajů.
   

Budeme vás vždy informovat o shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, nebudeme-li mít legitimní důvod vás neinformovat.
 

Typy údajů

Když s námi přijdete do styku, budeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje několika způsoby.

Některé osobní údaje je nutné zpracovat, abychom vám mohli poskytovat služby, které jste si vyžádali, a některé osobní údaje můžete poskytnout dobrovolně.

Primárně zpracováváme údaje v následujících případech:

i) když navštívíte naše stránky, např. během procházení stránek, vyplňování formulářů, odpovídání na průzkumy nebo účasti na průzkumech

ii) když zpracováváme údaje pro marketingové účely, včetně vašeho odběru zpravodajů, nebo když posíláme zpravodaje naší zákaznické základně

iii) když se účastníte akce, obchodního veletrhu atd. a jste s námi v kontaktu před, během nebo po akci, např. v rámci dotazů ohledně prodeje

iv) když jste s námi v zákaznickém nebo dodavatelském vztahu

V závislosti na tom, do které kategorie patříte, srov. výše, o vás zpracováváme následující typy údajů:
 

Kategorie
 
Osobní údaje
 
Návštěvníci stránek
 • IP adresa a MAC adresa (v závislosti na typu zařízení, jež používáte)
 • Historie návštěvníků a chování návštěvníků, např. navštívené stránky, doba prohlížení stránky atd.
 • Dotazy poslané prostřednictvím stránek atd. a odezvy obdržené e-mailem atd.
 • Pokud jste podali informace pomocí formuláře, včetně takových údajů, jako je jméno, e-mailová adresa, země pobytu, oblasti zájmů, společnost nebo organizace, v níž jste zaměstnáni nebo ji jakýmkoli způsobem zastupujete
   
Marketing
 • Jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, pracovní funkce, oblasti zájmů
 • Společnost nebo organizace, v níž jste zaměstnáni nebo ji jakýmkoli způsobem zastupujete
 • Informace o souhlasu uděleném pro marketingové účely nebo o jakémkoli odhlášení poskytnutém stávajícími zákazníky
 • Sledování zpracování obdrženého elektronického marketingu, např. zda byla zpráva otevřena, jak dlouho byla zpráva prohlížena, na kterou část zprávy a na které odkazy bylo klepnuto atd.
   
Akce a obchodní veletrhy
 • Jméno, pracovní funkce, e-mailová adresa, telefonní číslo
 • Oblasti zájmů
 • Společnost nebo organizace, v níž jste zaměstnáni nebo ji jakýmkoli způsobem zastupujete
 • Účast na obchodních veletrzích a akcích
   
Zákazníci/Dodavatelé
 • Jméno, pracovní funkce, e-mailová adresa, telefonní číslo
 • Oblasti zájmů
 • Společnost nebo organizace, v níž jste zaměstnáni nebo ji jakýmkoli způsobem zastupujete
 • Účast na obchodních veletrzích a akcích
 • Historie interakce s námi, včetně záznamů e-mailové komunikace 
 • Údaje, jež nám byly podány
   

Zpravidla o vás nebudeme zpracovávat žádné zvláštní kategorie osobních údajů (zvláštní osobní údaje), pokud jste nám k tomu neposkytli výslovný souhlas nebo pokud tak nemusíme učinit, abychom vyhověli aktuální legislativě.
 

Účely zpracování a právní základ

Zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro legitimní účely a všeobecně budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, platí-li jedno nebo více následujících kritérií:

 • Zpracování je nutné pro vykonání smlouvy.
 • Zpracování je nutné pro splnění právní povinnosti, jíž podléháme.
 • Zpracování je nutné pro účely legitimních zájmů sledovaných námi nebo třetí stranou a dané zpracování není považováno za škodlivé.
 • Poskytli jste nám souhlas s daným zpracováním.
   

Jako obecné pravidlo je právním základem pro naše zpracování osobních údajů vztahujících se ke kontaktním osobám u naší zákaznické/dodavatelské základny vyvažování legitimních zájmů sledovaných námi v našich meziobchodních vztazích s vámi a vašeho práva na ochranu vašich osobních údajů. Věříme, že toto pro vás jakožto registrovanou stranu není považováno za škodlivé, protože jsme o vás zaregistrovali pouze základní kontaktní podrobnosti ve vztahu k organizaci, v níž jste zaměstnáni, a protože tyto údaje zpracováváme, abychom byli schopni vám a vašemu zaměstnavateli poskytovat službu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Abychom vám poskytovali výrobky, služby a informace, které si od nás vyžádáte.
 • Abychom vám posílali zpravodaje nebo jiný marketingový materiál, včetně průzkumů.
 • Abychom spravovali naše obchodní vztahy a projednávali a vykonávali dohody.
 • Abychom poskytovali všeobecný zákaznický servis a podporu.
 • Abychom zjistili názor zákazníků a získali znalosti o tom, jak jsou naše služby, včetně stránek, aplikací a výrobků, používány, stejně jako o jejich hodnocení a zlepšování.
 • Pro komunikaci s vámi ohledně různých záležitostí
 • Abychom vyhověli aktuální legislativě.

 
Cookies

Na našich stránkách nebo v našich aplikacích můžeme používat cookies. Přečtěte si, prosím, více informací o použití cookies v našich zásadách o cookies, jež můžete naleznout na našich stránkách.

Účely zpracování údajů shromážděných pomocí cookies jsou následující:

 • Provozování, zlepšování a optimalizování výkonnosti a uživatelského zážitku ohledně našich stránek a jejich služeb
 • Provádění zákaznického a uživatelského rozboru a segmentování pro zlepšení našich vědomostí o potřebách našich uživatelů a pro poskytování lepších a na míru šitých služeb uživatelům, včetně vás
 • Statistické účely

 
Automatická individuální rozhodnutí

Vaše údaje nejsou používány pro automatizované individualizované rozhodování.
 

Zdroje

Osobní údaje jsou shromažďovány přímo od vás, což zahrnuje veškeré dotazy učiněné vámi nebo společností, již zastupujete, telefonicky, e-mailem, na obchodních veletrzích, pomocí podaných objednávek atd. Údaje jsou také přijímány prostřednictvím našich stránek, např. cookies a formulářů.
 

Odvolání souhlasu

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas odvolat, ale to neovlivní zpracování nebo předání údajů provedené před odvoláním souhlasu.
 

Odhalení a přenos osobních údajů

Naše odhalení a přenos vašich osobních údajů příjemcům (fyzickým nebo právnickým osobám, veřejným úřadům, agenturám a ostatním, jimž jsou osobní údaje odhaleny) je prováděno v minimální míře a podléhá přiměřené úrovni ochrany údajů.

Osobní údaje můžeme odhalit nebo zpřístupnit za následujících okolností:

 • Příjemci, kteří vykonávají služby naším jménem, např. hosting, cloud computing, IT podpora, marketingové služby, administrativní služby, školicí služby nebo jiné zpracování údajů. Daní příjemci smějí zpracovávat osobní údaje pouze podle našich pokynů a vztah bude řízen písemnou dohodou zpracovatele údajů.
 • Pro splnění naší povinnosti dodávat zboží vám jakožto zákazníkovi, včetně poskytování relevantních informací našim poddodavatelům, včetně vnitroskupinových společností
 • Pro stanovení, vykonávání nebo hájení našich zákonných práv
 • Pokud jste poskytli svůj předchozí souhlas s odhalením osobních údajů příjemci.
 • V případě jakéhokoli spojení, prodeje, společného podniku, postoupení, přenosu nebo jiného předání veškerých nebo jakékoli části našich aktiv nebo akcií 
 • Jak je stanoveno v našich zásadách o cookies, srov. výše.
   

Pokud se příjemce osobních údajů nachází v zemi mimo EU/EEA, která nezajišťuje přiměřenou úroveň ochrany údajů, přeneseme vaše osobní údaje danému příjemci pouze po vykonání písemné dohody o přenosu založené na Standardních smluvních podmínkách Komise EU nebo podobném schváleném ochranném režimu.
 

Doba uložení údajů

Osobní údaje neukládáme na delší dobu, než je zákonně povoleno a nutné pro související účely zpracování. Doba uložení závisí na typu osobních údajů, účelech a příslušném právu, a tudíž se liší.

Osobní údaje vymažeme po výše uvedené době uložení nebo když nás požádáte o jejich vymazání, pokud neexistují právní nebo regulační požadavky, které by po nás mohly požadovat uchování vašich osobních informací.
 

Zabezpečení údajů

Pro zabezpečení vašich osobních údajů jsme realizovali vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení, která odpovídá rizikům představovaným zpracováním a povahou chráněných osobních údajů, přičemž bereme v úvahu současný stav techniky a náklady na realizaci daných opatření.

Po zhodnocení rizika jsme podnikli opatření pro ochranu osobních údajů proti nahodilému nebo nezákonnému zničení nebo nahodilé ztrátě, pozměnění, neoprávněnému odhalení nebo přístupu, zvláště když zpracování zahrnuje přenesení osobních údajů přes síť, a proti všem jiným nezákonným formám zpracování.
 

Vaše práva

Máte právo na přístup k údajům zpracovávaným o vás, podléhajíc jistým statutárním výjimkám. Dále můžete namítat vůči shromažďování a dalšímu zpracování vašich osobních údajů. Navíc máte právo své osobní údaje dle nutnosti opravit. Můžete si také vyžádat, abychom zpracování omezili.

Vymažeme nebo opravíme jakékoli informace, které jsou nepřesné nebo zastaralé. 

Pokud nám poskytnete písemnou žádost, vymažeme vaše osobní údaje bez zbytečného prodlení, nemáme-li právní základ pro pokračování ve zpracovávání, např. je-li zpracování nutné ke stanovení, vykonání nebo namítání vůči právnímu nároku nebo k vykonávání smlouvy s vámi nebo společností či organizací, v níž jste zaměstnáni nebo ji jakýmkoli způsobem zastupujete.

Pro uplatnění kteréhokoli z výše uvedených práv nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím kontaktních informací poskytnutých níže.
Laskavě nám poskytněte relevantní informace, abychom vaši žádost mohli vyřídit, včetně vašeho celého jména a e-mailové adresy pro vaši identifikaci. Odpovíme na vaši žádost, jakmile to bude možné, a to během jednoho měsíce.
Pokud nesouhlasíte s naším zpracováním vašich osobních údajů, informujeme vás, že můžete podat stížnost u vašeho místního úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

Odkazy na jiné stránky apod.

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky nebo na integrované stránky. Nejsme odpovědní za obsah stránek jiných společností (stránky třetích stran) ani za praktiky daných společností ohledně shromažďování osobních údajů. Když navštívíte stránky třetích stran, měli byste si přečíst zásady o ochraně osobních údajů majitelů stránek a ostatní relevantní zásady.
 

Změny

Čas od času můžeme naše Zásady o soukromí a cookies změnit. Aktualizované Zásady o soukromí a cookies platí pro vaše další používání našich stránek a naše použití osobních údajů. Žádáme vás o laskavé revidování našich Zásad o soukromí a cookies na pravidelné bázi.
 

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo přejete-li si vykonat kterékoli z vašich práv, kontaktujte nás prosím na adrese AVK VOD-KA a.s., Labská 233/11, 41201 Litoměřice, nebo na emailové adrese obchod@avkvodka.cz .
AVK VOD-KA a.s. se sídlem Labská 233/11, 41201 Litoměřice, Česká Republika, IČ: 27343367 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1877