VIDI Pozicionery

V rámci projektu LEAKman jsou na AVK šoupatech nainstalovány senzory VIDI Pozicioner, které poskytují spolehlivé údaje o armaturách a zároveň se využívají pro zjišťování výpočtů ztrát vody. Cílem projektu LEAKman je představení nejmodernějších řešení pro distribuci vody s celkovým cílem minimalizovat objem nefakturované vody.

Partneři projektu LEAKman v počáteční fázi identifikovali potřebu vědět, zda a kdy jsou provozovány armatury na hranicích měřených oblastí (MO), protože jejich používání ovlivňuje ztráty a může vést k chybným výsledkům při hodnocení vodní bilance a monitorování minimálního nočního průtoku.

 

Monitorování armatur na hranicích měřených oblastí tak zvyšuje spolehlivost a využití získaných údajů

Průtokoměry na přívodních potrubích MO a uzavírací armatury na potrubích spojujících jednotlivé MO umožňují výpočty vodní bilance. Přesné výpočty vodní bilance se opírají o spolehlivé, přesné a úplné údaje, kdy je monitorováno a měřeno veškeré množství vody vstupující do a vystupující z měřené oblasti.

 

Tyto výpočty jsou vždy závislé na informacích potvrzujících, že všechny hraniční armatury jsou v období zjišťování vodní bilance uzavřeny. Vodárenské společnosti se často potýkají s problémem, že armatury, které jsou běžně v otevřené poloze, zůstávají často zcela nebo částečně otevřené i v době, kdy mají být uzavřeny. Jinými slovy, sledování otevřené/uzavřené polohy hraničních armatur může pomoci zabránit neměřenému průtoku mezi jednotlivými MO a tím výrazně přispívá ke spolehlivějším údajům a přesným výpočtům.

 

VIDI Pozicionery přispívají k lepšímu přehledu v největší dánské vodárenské společnosti

HOFOR je největší dánská vodárenská společnost zásobující cca 1 milion obyvatel v Kodani a blízkém okolí. Tato společnost rozdělila provozovanou oblast do 65 oblastí umožňujících výpočet vodní bilance a sledování ztrát vody - což je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak odhalit úniky a tím snížit ztráty vody.

Pro zajištění spolehlivých údajů pro výpočty vodní bilance byly v rámci projektu LEAKman ve společnosti HOFOR instalovány VIDI pozicionery na třech strategicky důležitých uzavíracích armaturách, které fungují jako hraniční ventily mezi jednotlivými VO. VIDI pozicioner je IoT senzor, který v procentech udává, nakolik je ventil otevřený a hlásí veškeré provozní činnosti (otevírání nebo zavírání armatury). Data jsou automaticky odesílána do systému HOFOR v pravidelných intervalech a vždy, když je ventil ovládán.  Prostřednictvím API rozhraní jsou data integrována do systému GIS, takže autorizovaný personál provozu a údržby má přímý přístup k informacím o stavu armatury.

Údaje o poloze armatury jsou dále integrovány do manažerského informačního systému HOMIS, vyvinutého partnerem společnosti LEAKman, společností NIRAS. Tyto informace jsou přímo propojeny s hydraulickým modelem, kde se pak v hydraulických simulacích automaticky projeví změna polohy armatury. Systém HOMIS rovněž využívá informace pocházející z VIDI