Zajímavé reference

Hledání optimálního řešení pro regulaci průtoku

Tým odborníků společnosti AVK Glenfield Invicta se při přípravě a realizaci projektu nádrže ve Walesu postavil profesní výzvě a našel optimální řešení armatur pro regulace průtoku.

Nádrž Alwen je největší uměle vytvořené "jezero" ve Walesu o rozloze přibližně 900 akrů. Nádrž se nachází 14 mil jihozápadně od města Denbigh a byla vybudována v letech 1911 až 1920 za účelem zásobování vodou města Birkenhead na Wirralu.

Společnost Lewis Civil Engineering se sídlem v Pontyclunu v jižním Walesu je lídrem projektu rekonstrukce nádrže Alwen pro společnost Dwr Cymru Welsh Water (DCWW). Důležitou podmínkou umožňujícím realizace stavby bylo vytvoření duplicitního systému zásobování vodou, protože během prací na nádrži měla být stávající vodovodní síť uzavřena.

Jaké typ regulační armatury použít?

Projektanti ze společnost Lewis Civil Engineering se obrátili na tým společnosti AVK - Glenfield Invicta s žádostí o radu ohledně optimálního výběru ventilu pro náhradní / zásobovací řad. Dočasné zásobování zahrnovalo zprovoznění přečerpávacího potrubí v horní části přehrady, které se napojovalo na stávající zásobovací potrubí uložené 30 m pod hladinou nádrže. Provozní parametry stanovené společností DCWW byly náročné; maximální tlak 25 m pro vstup do stávajícího díla v kombinaci se schopností dosáhnout různých průtoků s maximem až 462 l/s.

Přirozenou volbou pro tuto aplikaci by bylo použití redukčního ventilu. Vzhledem k požadavku na malý tlakový rozdíl 5 m by však redukční ventil pracoval blízko svého limitu. Protože bylo kriticky důležité, aby se do stávající infrastruktury nedostaly vyšší tlaky než 2,5 bar, bylo zapotřebí alternativní řešení k použití regulačního ventilu.

Technické řešení na první místě

Společnost Glenfield Invicta podrobně analyzovala aplikaci a zvažovala použití i plunžrových ventilů a standardních šoupátek. Plunžrový ventil – stejně jako redukční ventil - by však také pracoval blízko svého limitu. Upravený plunžrový ventil by mohl být vhodný, ale hrozilo by jeho ucpání v důsledku průtoku surové vody; plunžr má menší vnitřní průtokovou dráhu a když se osadí zařízením proti kavitaci, které má další menší štěrbiny, mohou v něm uvíznout jakékoli větvičky, kameny nebo pevné částice, a nakonec by se mohl časem ucpat.

Inženýrský tým společnosti Glenfield Invicta proto zvažoval, zda by provozní kritéria splňovaly AVK uzavírací klapky s vulkanizovaným těsním. Aby vyhověly rozsahu specifikovaných požadavků na průtok při dostupných tlacích, tyto klapky (DN450) by pracovaly v rozsahu 35 % a 45 % otevřené polohy, což je v rámci přípustných mezí pro tento uzávěr. Proto bylo rozhodnuto o instalaci uzavíracích klapek s vulkanizovaným těsním (AVK série 75, AVK VOD-KA 7.3)

Klapky byly nainstalovány, a aby bylo zajištěno, že funguje podle očekávání, tým společnosti Glenfield Invicta uvedl motýlkový uzávěr do provozu a zajistil jeho nastavení do správné polohy vzhledem k požadovaným podmínkám průtoku. Vzhledem ke kritické úloze uzavírací klapky bylo namontováno jednoduché „blokovací zařízení“, které brání náhodné manipulaci a vyššímu pootevření klapky. K přírubě uzávěru byla přišroubována deska a k ručnímu kolu převodovky byl připojen řetěz a zámek z nerezové oceli. Pokud v budoucnu vznikne požadavek na změnu průtoku, lze blokovací zařízení odstranit a klapku otevřít do požadované polohy.

Důležitý závěr

Uvedení uzavírací klapky do provozu proběhlo úspěšně. Nyní je plně funkční, což umožňuje, aby práce na hlavní nádrži probíhaly podle plánu. Projekt nádrže Alwen opět ukázal, že AVK motýlové uzávěry s vulkanizovaným těsněním lze použít pro regulaci průtoku a v některých případech tyto klapky mohou poskytnout lepší regulaci ve srovnání s tradičními alternativami, jako jsou redukční a plunžrové ventily.

Je zřejmé, že provozní podmínky každého systému musí být pečlivě analyzovány, aby bylo zajištěno, že bude zvolen správný typ, velikost a specifikace ventilu. Při výběru regulačních ventilů pro konkrétní aplikaci, zejména tam, kde se jedná o relativně nízké tlakové rozdíly, by se rozhodně měla zvážit uzavírací klapka s vulkanizovaným těsněním. Tato klapka může poskytnout požadovanou regulaci průtoku s dalšími výhodami, které spočívají v tom, že je ekonomičtějším řešením, snadněji se obsluhuje a vyžaduje méně místa ve srovnání s jinými typy ventilů uvedenými v tomto článku.

Projekt nádrže Alwen je dobrým příkladem jednoho ze slibů skupiny AVK: "Očekávejte řešení, nejen výrobky"

Společnost Glenfield Invicta je součástí globální skupiny společností AVK Group. Díky tomu máte přístup k bezkonkurenčnímu portfoliu různých typů ventilů a naši inženýři jsou schopni specifikovat nejoptimálnější armaturu pro konkrétní aplikaci. Využití dodavatele s omezeným výběrem výrobků představuje nebezpečí, protože někdy může vést k použití armatur, které plně neodpovídají přesným provozním požadavkům zákazníka.