AVK armatury na malé vodní elektrárně Jesenice

V rámci rekonstrukce přítokových komor 1 a 2 na VDJ Jesenice I byla provedena výměna čtyř původních regulačních, rozstřikovacích uzávěrů za nové a moderní regulační prvky, které zároveň umožňují využití hydroenergetického potenciálu vody v přivaděči pro výrobu elektrické energie.

Hlavním regulačním prvkem na přítoku do jednotlivých komor vodojemu jsou instalovány dva samostatné regulační prvky – nové plunžrové ventily a Francisovy turbíny.Pomocí čtyř soustrojí s Francisovou turbínou ve vertikálním uspořádání je zajištěn nejen hlavní způsob regulace průtoku při plnění komor VDJ Jesenice I, ale také pohon synchronních generátorů na výrobu elektrické energie s celkovým výkonem do 1 MW. Pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody i v případě výpadku elektrické sítě a poruchy soustrojí, je možné do každé komory regulovat průtok na obtokovém potrubí pomocí plunžrového ventilu DN800, bez přerušení toku vody a způsobení tlakových rázů v přivaděči. Za pravděpodobně nejdůležitější armaturu je možné označit uzávěry, které je možné dálkově ovládat a pomoci nich velmi plynule regulovat nátok do vodojemu. Hlavní požadavkem byla maximálně plynulá regulace průtoku i tlaku ve velkém rozsahu. V roce 2021 došlo k realizaci díla společností KUNST spol s.r.o. AVK následně dodalo plunžrové ventily DN 800 a uzavírací klapky DN 1200.

Projekt rekonstrukce přítokových komor navazuje na dříve realizovanou výměnu uzavíracích klapek a rozstřikovacích ventilů armaturní komory Sázava, při které byly také použity AVK armatury.Obě realizované akce také ukazují na nutnost dobré projektové přípravy a koordinace činností mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem zařízení. Výměna zkušeností a výběr vhodných řešení je zárukou optimálního využití investovaných peněz. Provozovatel se následně věnuje očekávaným provozním aktivitám a není nucen řešit potíže vzniklé zanedbáním prací při přípravě realizace díla.

Video

MVE Jesenice - AVK armatury

Na MVE Jesenice jsme dodali 22 armatur. Všechny uzavírací a regulační armatury byly osazeny servopohony.